VKM Catalogue

VKM No.Ac-40 Type
Scientific name of the strainStreptomyces asterosporus (ex Krassilnikov 1970) Preobrazhenskaya 1986
SynonymActinomyces asterosporus Krassilnikov 1970 Type
Other culture collection No.DSM 41452; IFO (now NBRC) 15872; JCM 6912; NRRL B-24328
HistoryINMI, VKM Ac-40 < Krassilnikov N.A., INMI 16
Source of isolationsoil
CountryUSSR
Medium209
Incubation temp. (C)28
Storage methodsC-1, F-1
DNA sequencesAB184706, AY999902
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)no

Updated 02/12/2022