7180

Kamzolova S.V., Yusupova A.I., Dedyukhina E.G., Chistyakova T.I., Kozyreva T.M., Morgunov I.G. Succinic Acid Synthesis by Ethanol-Grown Yeasts // Food Technology and Biotechnology. - 2009. - Vol. 47, 2. - P. 144152.