7483

Заявка на изобретение № 201890375 A2 (EA). G01T 7/08. Обработка материалов. Маршалл M., Крейг М.Т., Роберт П.; Заявители: КСИЛЕКО, ИНК. - Завяка № 201890375 от 07.03.2014. - Опубл. 29.06.2018.