7667

Guocheng Du, Long Liu Jian Chen. Chapter 11 - White Biotechnology for Organic Acids // In Industrial Biorefineries & White Biotechnology. - 2015. - P. 409-444. - DOI 10.1016/B978-0-444-63453-5.00013-6.