VKM Catalogue

VKM No.F-224
Scientific name of the strainPenicillium adametzii K.W. Zaleski 1927
HistoryINMI, VKM F-224 < Pushkinskaya O.I. INMI, 8-41
Received asPenicillium adametzii
Source of isolationalkali soil
CountryKyrgyzstan
Medium12
Incubation temp. (C)25
Storage methodsD-4, F-1, S-5
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)4
References2069, 6766, 6766, 8258

VKM No.F-225
Scientific name of the strainPenicillium adametzii K.W. Zaleski 1927
HistoryINMI, VKM F-225 < Pushkinskaya O.I. INMI, 13-52
Received asPenicillium adametzii
Source of isolationalkali soil
GeographicsVolgograd Region
CountryRussia
Medium12
Incubation temp. (C)25
Storage methodsD-4, F-1, S-5
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)4
References8257, 8258

VKM No.F-3136
Scientific name of the strainPenicillium adametzii K.W. Zaleski 1927
HistoryArtyshkova L.V. Danilo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine < Kirilenko T.S., 1610
Received asPenicillium adametzii
Source of isolationcotton plant rhizosphere, Gossypium sp.
CountryUSSR
Medium12
Incubation temp. (C)25
Storage methodsD-4, F-1, S-5
Pathogenicity group (SanPin 3.3686-21, 28.01.2021, Russia)4

Updated 02/12/2022