VKM Catalogue

VKM No.Ac-754 Type strain
Scientific name of the strainStreptomyces flavoviridis (ex Krassilnikov 1941) Preobrazhenskaya 1986
SynonymActinomyces flavoviridis Krassilnikov 1941
Other culture collection No.ISP 5153; INA 2314/53; RIA 1039; ATCC 19759; ATCC 19903; BCRC 11474; CBS 497.68; DSM 40153; IFO (now NBRC) 12772; IMET 42058; JCM 4372
HistoryIBPM, ISP 5153
Source of isolationsoil
Medium209
Incubation temp. (C)28
Storage methodsF-1, C-1
Risk groupno